Head Office in İstanbul

Aydıntepe Mahallesi Kızılçam Sk. No: 8/2 ,Tuzla, 34947 Istanbul - TÜRKİYE

Phone: +90 (216) 392 99 70

Email:info@yonca-onuk.com

Please Contact Us

+90 (216) 392 99 70

Giriş

İşbu aydınlatma metni; Yonca – Onuk Adi Ortaklığı’na (“Şirket veya Tarafımız”) ait bulunan www.yonca-onuk.com internet sitesine erişim sağlayan kullanıcıların (“Kullanıcı”) bu siteyi ziyaretleri esnasında kişisel verilerinin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPRM”), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü şekilde GDPR’ın 5’inci ve KVKK’nın 4’üncü ve 5’inci maddelerindeki ilkelere bağlı olarak işlenebilecektir.


İnternet Sitemizde İşlenen Kişisel Veriler

İnternet sitemizin çalışması sırasında toplanan kişisel veriler ise sizin internet sitesini kullanırken internet sitemizdeki hangi seçenekleri kullandığınıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

İşlem güvenliği bilgisi; IP adresi izleme kayıtları  

Hukuki işlem; adli ve idari mercilerden talep edilen bilgi ya da kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için işlenen veriler vb.

İstek, talep, şikâyet bilgisi; internet sitesi kullanıcılarına yönelik hizmetlerimizle ilgili tarafımıza yapılan talep ve şikâyetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar 


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,

Veri sahibinin tarafımızla talep, istek ve şikâyetlerini paylaşabilmesi ve şikâyetlerle ilgili gereken adımların atılması

Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

GDPR 5’inci, 6’ıncı ve KVKK’nın 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenecektir. Kişisel verileriniz bu spesifik amaçlar dışında hiçbir amaçla işlenmeyecektir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,

Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla yargı makamlarına,

Tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği yukarıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere (GDPR’ın 44’üncü, 45’inci 46’ıncı, 48’inci, 49’uncu maddelerinde ve KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri kapsamında kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yalnızca KVKK veya GDPR’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarından en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz otomatik yöntemler ile internet sitesini ziyaretiniz sırasında IP bilgilerinizin kaydedilmesi, internet sitemizde yer alan formları doldurmanız ve lokasyon verileriniz ise tarayıcınız üzerinden izin vermeniz halinde tarayıcınız vasıtasıyla elde edilmektedir.

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların IP bilgileri 5651 Sayılı Kanun gereği toplanmaktadır. Sitemizde toplanan diğer tüm kişisel veriler ise açık rıza şartına bağlı olarak GDPR’ın 6’ıncı maddesinin 1. fıkrasında ve KVKK’nın 5. maddesinin 1’inci fıkrası, ikinci fıkrasının a, ç ve f bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve işbu Aydınlatma Metni’nin 3’üncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak toplanmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İnternet sitemizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren tüm amaçların ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

Veri sahibinin, GDPR’ın 15,16,17,18,19,20,21’inci maddeleri ve KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarını kullanarak kişisel verilerinin imha edilmesini talep etmesi ve yapılan başvurunun tarafımızca kabul edilmesi,

Veri sahibi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yapılan başvurunun tarafımızca reddedilmesi veya GDPR’da ve KVVK’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; veri sahibinin, Kurul’a veya veri sahibi GDPR’a tabi ise bulunduğu yerdeki denetim makamına şikâyette bulunması halinde bu talebinin Kurul veya denetim makamı tarafından uygun bulunması,

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması halinde imha edilir.


Veri Sahibinin Hakları

İnternet sitemizde kişisel verileri işlenen her veri sahibi kendi kişisel verisinin kaderini tayin etme, kişisel verilerini yönetme hakkına sahiptir. Bu kapsamda kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin vermiş oldukları rızayı istedikleri zaman geri alabilmektedirler.  Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermemeniz veya rızanızı geri almanız halinde internet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak tarafımızla iletişime geçme, kendi hikâyeni oluşturma, e-bülten gibi ek hizmetlerden faydalanamazsınız.

Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileri, içerikleri kendiniz silemez, değiştiremez veya kaldıramazsınız ancak bu işlemlerin yapılmasını her zaman tarafımızdan talep edebilirsiniz.


Eğer KVKK’ ya tabi iseniz KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,

Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.

İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, Yukarıda kisiselveri@yonca-onuk.com mail adresi üzerinden ve “Aydıntepe Mahallesi Kızılçam Sokak No:17 34947 Tuzla/ISTANBUL” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.


Eğer GDPR’a tabi iseniz (AB veya İzlanda, Lichtenstein, Norveç Vatandaşı, KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen ve yukarıda da sayılan haklara sahip olmanın yanı sıra GDPR gereği,

Saklanan kişisel verilerinizin bir kopyasını talep edebilir (Veri sahibi tarafından talep edilen diğer nüshalar açısından, idari masraflara dayalı olarak makul bir ücret talep edebilir. Veri sahibinin talebi elektronik yollarla yapması halinde ve veri sahibi tarafından aksi talep edilmedikçe, bilgiler yaygın kullanılan bir elektronik yolla sağlanır.)

Kişisel verilerinizi yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bizden bu verileri başka bir veri sorumlusuna taşımamızı/aktarmamızı isteyebilir, 

GDPR’ın 18. maddesinde yer verilen koşulların oluşması halinde işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep edebilir,

Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir (özellikle, verileri sözleşmeden doğan veya başka bir yasal gereksinimi karşılamak için işlememiz gerekmediğinde veya verileri doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamız söz konusu olur ise),

Çözüme kavuşturulmamış endişeleriniz var ise, yaşadığınız, çalıştığınız veya bir ihlalin meydana geldiğini düşündüğünüz yerdeki veri koruma otoritesi başta olmak üzere bir veri koruma otoritesine şikâyette bulunabilirsiniz.

Bazı durumlarda işbu haklarınızın GDPR uyarınca sınırlandırılabileceğini belirtmek isteriz. Talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verileri ifşa edecekse, kendi haklarımız da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edecekse (veya kanunen zorunlu meşru menfaatleri korumak veya muhafaza etmek için işlenmesini gerekli kıldığı verilerinizin bizim tarafımızdan silinmesini isterseniz GDPR uyarınca bu haklarınız sınırlandırılabilecektir. İlgili muafiyetlere GDPR'da yer verilmiştir. Yaptığınız herhangi bir talebe yanıt verirken hakkınızın sınırlandırılması gerekirse size ilgili muafiyet veya muafiyetler hakkında bilgi verilecektir.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilecektir. Veri sahiplerinin başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde GDPR’ın 12. maddesine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, kisiselveri@yonca-onuk.com mail adresi üzerinden ve “Aydıntepe Mahallesi Kızılçam Sokak No:17 34947 Tuzla/ISTANBUL” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.

To Top